Rendgenološka slika oftalmoloških sindroma

Medicinska reč 2020; 1(1): 36–39

Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Nenad Govedarović,
Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić

Apstrakt

Česta je pojava da se sindromi označavaju prema autoru ili autorima koji su ih otkrili. Rad ima za cil jda prikaže rendgenološku i oftalmološku sliku oftalmoloških sindroma i da ukaže na one koji se mogu prepoznati korektnim rendgenološkim i oftalmološkim pregledom. Rad bazira na znanju i iskustvu autora i koautora stečenog višegodišnjim radom u struci, stečenom višegodišnjem radiološkom i oftalmološkom materijalu, radovima saopštenim u relevantnim domaćim i stranimčasopisima, istorijama bolesti i domaćim i stranim literalnim saopštenjima. Prikazani su Syndrom Stuger – Weber – Krabbe, Syndrom Wyburn-Mason, Syndrom Von Hippel-Lindau, Syndrom Crouzon, Syndrom Apert i Syndrom Saethre-Chotzen. Autori zaključuju da oftalmološki sindromi imaju svoju specifičnost u radiološko-oftalmološkoj slici.

Ključne reči: sindrom, radiologija, oftalmologija

Ceo tekst

Literatura

 • Babić RR, Stanković-Babić G, Vujanović M, Cekić S, Djordjević-Jocić J, Pavlović-Radojković A: Kraniostenoze – Rendgenološko-oftalmološki aspekti. Acta Ophthalmologica 2014; 40(1): 25–9.
 • Stanković-Babić G, Oros A, Cekić S, Vujanović M, Babić RR. Unilateral optic nerve aplasia assosiatetd with microphthalmos. Vojnosanit Pregl 2012; 69(3): 286–90.
 • Cekić S, Risimić D, Stanković-Babić G, Babić RR, Jovanović I, Djordjević-Jocić J: Papilaedema as a diagnostic challenge – raport of three cases. Cent Eur J Med 2012; 7(1):100–7.
 • Zlatanović G, Veselinović D, Jovanović P. Oftalmologija. Niš: Galaksija; 2011.
 • Babić RR, Stanković-Babić G. Rendgenološke metode pregleda u dijagnostici patoloških stanja i oboljenja oka. Acta Ophthalmologica 2007; 33: 12–6.
 • Stanković-Babić G, Babić RR. Oftalmološko-rendgenološka slika syndrfoma Crouzon – prikaz bolesnika. Acta medica Medianae 2009; 48 (2): 37–40.
 • Kanski JJ. Clinical ophthalmology. Edinburg, London, New York, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto: Butterworth-Heinemann; 2003.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Milatović S, Zlatanović G, Višnjić Z, Rakić B, Tomašević B. Radiological presentation of the ophthalmological deseases. Balcan Radiology Forum. Herceg Novi. 2003: 85.
 • Babić RR, Stanković-Babić G. Rendgenološko-oftalmološki aspekti nekih oboljenja oka. Acta medica Medianae 2002; 2; 51–61.
 • Stanković-Babić G, Babić RR, Govedarević N, Zivić S, Stanojević M, Zlatanović G, Radovanović Z, Milatović S, Petković V, Mitrovic D. Morbus Sturge – Weber – Krabbe. Rudimentirana forma. Acta medica Medianae 2000; 4: 63–70.
 • Stanković-Babić G, Zlatanović G, Kostovska V, Babić R. Ophtalmologic and radiologic aspects rudimentary form of the Sturge – Weber – Krabbe syndrome, in: Abstract book XII congress European society of ophthalmology. Stockholm. 1999. 242.
 • Babić RR, Babić R, Vukićević Ž, Stevčić T, Stanković-Babić G. Morbus Sturge – Weber – Krabbe – rudimentirana forma (povodomjednognalaza). Zbornik radova Prvog kongresa pedijatara SR Jugoslavije sa međunarodnim učešcšem. Udruženje pedijatara SR Jugoslavije. Niš. 1994. 245.
 • Babić RR, Milošević Z, Stanković-Babić G. Web technology in health information system. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2012; 29 (2): 81–7.
 • Babić RR, Milošević Z, Djindjić B, Stanković-Babić G: Radiološki informacioni sistem. Acta medica Medianae 2012; 51 (4): 39–46.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Babić S, Marjanović A, Babić N, Jevtić N. Kompjuterizovana tomografija u dijagnostici patoloških stanja I oboljenja oka I orbite. Acta Ophthalmologica 2015; 40(2): 15–9.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Babić S, Marjanović A, Babić N. Novi trendovi radiologije u oftalmologiji. Acta Ophthalmologica 2016; 42(2): 10–9.
 • Babić RR. Filmoteka – rendgenogrami stečeni višegodišnim radom u struci od 1991-2017.g.
 • Stanković-Babić G. Zbirka oftalmoloških stanja stečena višegodišnim radom u struci od 1992–2017.g.