O nama

Medicinska reč je internacionalni medicinski časopis iz oblasti biomedicinskih nauka koji izlazi kvartalno (četiri puta godišnje) i objavljuje stručne naučne radove iz svih oblasti medicine i srodnih naučnih grana koji prethodno nisu publikovani. U časopisu se objavljuju originalni radovi, uvodnici, prikazi slučaja, prethodna ili kratka saopštenja, pregledni članci, aktuelne teme, meta analize i prikazi knjiga. U suplementima časopisa se objavljuju zbornici sažetaka kongresa i drugih stručnih i naučnih skupova koji se održavaju u organizaciji Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije. Radovi se štampaju na srpskom i/ili engleskom jeziku sa sažetkom na srpskom i engleskom jeziku, koji su prethodno prihvaćeni za objavljivanje od strane dva recenzenta.

Medicinska reč je časopis otvorenog pristupa, te se objavljeni radovi mogu preuzeti besplatno sa sajta časopisa.