Uputstvo autorima

Časopis Medicinska reč objavljuje priloge koji ranije nisu objavljivani niti upućeni za objavljivanje u druge časopise. Predajom rada Uredništvu časopisa, svi navedeni autori u radu postaju saglasni sa njegovim objavljivanjem i potpisuju svoju saglasnost. Prilikom predaje rada autori su obavezni da na posebnoj stranici potpišu Izjavu o autorstvu i konfliktu interesa.

Preuzmite izjavu

Radovi se objavljuju na srpskom i/ili engleskom jeziku sa sažetkom na srpskom i engleskom jeziku. Prispele rukopise Uredjivački odbor upućuje recezentima. Ukoliko recezent predloži izmene i dopune prijavljenog rada, recenzija se dostavlja autoru radi potrebnih korekcija, s tim što je autor obavezan da ispravljeni rukopis vrati u roku od 7 dana od dana prijema. Radovi se ne honorišu, a rukopisi i prilozi se ne vraćaju.

Časopis Medicinska reč ne naplaćuje prijavljivanje rukopisa, njegovu obradu, niti troškove objavljivanja.

Opšta pravila

Rukopis pripremiti koristeći Microsoft Office Word (Office 2007, Office 2010, Office 2013), na A4 formatu strane sa marginama 25 mm, proredom 1,5, koristeći font Times New Roman veličine 12pt. U rukopisu označiti mesta za slike, sheme, tabele i grafikone, koji se dostavljaju na posebnim stranicama na kraju teksta. Ukoliko se radi o fotografijama bolesnika mora se obezbediti anonimnost. Fotografije se prilažu u TIFF ili JPG formatu. Minimalna rezolucija grafičkih priloga je 300 dpi. Za pripremu grafikona poželjno je koristiti standardne grafičke programe za Windows iz programskog paketa Microsoft Office (Excel, Word Graph).

Rukopisi kategorije originalnih radova, preglednih radova, aktuelnih tema i organizacijskih tema ne treba da budu duži od 15 strana, prikazi slučajeva od 6 strana, a pisma uredniku od 3 strane. Autori su obavezni da naglase kojoj kategoriji pripada dostavljeni članak.

Delovi rada su:

  • Naslovna strana
  • Sažetak sa ključnim rečima
  • Tekst rada
  • Literatura

Na naslovnoj strani rukopisa treba navesti naslov rada, imena i prezimena autora i nazive ustanova autora, kao i podatke za kontakt (adresa, telefon, e-mail) za prvog autora. Ako je realizacija rada omogućena finansijskim sredstvima neke ustanove ili organizacije, ili je deo nekog projekta, treba obavezno navesti u fusnoti.

Sažetak se piše na srpskom i engleskom jeziku u najviše 250 reči. Iznosi se cilj rada, materijal i metode, rezultati rada i zaključak. Ispod sažetka, pod podnaslovom Ključne reči navesti 3–5 ključnih reči (ili kratkih izraza) koji se odnose na sadržinu rada.

Originalni radovi obavezno treba da sadrže poglavlja: uvod, materijal i metode, rezultati, zaključak i diskusija. Rukopis mora biti jezički ispravan, stilski doteran i bez štamparskih grešaka.

Svaka tabela ili grafikon se nalaze na posebnoj stranici i označava arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu. Naslov tabele ili grafikona treba da kratko   prikazuje njihov sadržaj. Upotrebljene skraćenice treba objasniti u legendi tabele ili grafikona.

Literatura se u tekstu označava arapskim brojevima u zagradi, npr. (1). Citiranje literature treba vršiti prema Vankuverskim pravilima, citiranjem autora prema redosledu pojavljivanja u tekstu, i to:

–    za članak iz časopisa: Antić A, Stanojković Z, Vučić M, Lazarević M, Vacić N. Comparison of farmacodynamic properties of three different aspirin formualtions in patients with stable coronary disease. Vojnosanit Pregl 2019; 76 (6): 628-34.

–    za knjigu: Balint B, editor. Transfuziologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004.

–    za poglavlje u knjizi: Balint B, Paunović D, Stanojković Z, Hemoterapija bolesnika  sa poremećajima hemostaze. U: Balint B. (urednik) Transfuziologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004: 226-90.

–    za rad iz zbornika radova sa kongresa: Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, Kaye SV, editors. Indoor air and human heath. Proceedings of the 7th Life Sciencee Symposium; 1984 Oct 29-31, Knoxville (TN). Chelsea (MI): Lewis, 1985, 69-78.

–    za monografiju: Jovanović Srzentić A, Antić A, Radonjić Z. Imunohematološka aloimunizacija u trudnoći. Beograd: Udruženje transfuziologa Srbije, 2016 (Zemun: Caligraf soft).

–    za članak iz časopisa u elektronskom obliku: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar “cited 1996 Jun 5”; 1(1)(24 screens). Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

–    za monografiju u elektronskom obliku: CDI, clinical dermatology illustrated (monograph on CD-ROM). Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995

–    za neobjavljeni materijal (u štampi): Vacić N, Antić A, Stanojković Z, Vučić M, Lazarević M. Biochemical and functional quality assessment of platelet concentrates. Vojnosanit Pregl 2018 OnLine-First (00): 59-59;  https://doi.org/10.2298/VSP180226059V (in press).

Za svaku referencu navedenu u literaturi mora se obezbediti DOI broj ili link do reference.


Sve potrebne informacije dostupne su na web adresi: www.medicinskarec.com

Radove slati na adresu: prijava@medicinskarec.com

Kontakt uredništva: info@medicinskarec.com


Preuzmite upustvo