Prijava rada

Rad koji je pripremljen prema Opštim pravilima za pisanje radova u časopisu „Medicinska reč“ slati na adresu prijava@medicinskarec.com.

Prilikom prijave rada neophodno je priložiti skeniranu izjavu koju potpisuju svi autori da rad nije ranije ni u celini, niti delimično objavljen niti prihvaćen za štampanje u drugom časopisu. Istom izjavom autori potvrđuju nepostojanje sukoba interesa, čime postaju odgovorni za ispunjavanje svih postavljenih uslova (Izjava o autorstvu i nepostojanju konflikta interesa).

Preuzmite Izjavu o autorstvu i nepostojanju konflikta interesa