Važno – kategorizacija časopisa M54

Odlukom o utvrđivanju Liste kategorisanih naučnih časopisa za 2023. godinu koju je Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija donelo u skladu sa procedurom propisanom Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa “Medicinska reč” je kao novopokrenuti časopis prvi put kategorizovan, i to u kategoriji M54.

…..

M54 – Domaći naučni časopis koji se prvi put kategorizuje.

(Časopis koji je referisan u Nacionalnoj bazi naučnih časopisa Nacionalnog indeksa, a koji je zadovoljio zahteve iz Uslova za uređivanje naučnih časopisa i koji se prvi put kategorizuje.