Uređivačka politika

OBAVEZE UREĐIVAČKOG ODBORA

Uređivački odbor časopisa donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti i po kom redosledu. Prilikom donošenja odluke glavni i odgovorni urednik rukovodi se uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje, bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Glavni i odgovorni urednik, kao i članovi Uređivačkog odbora ne smeju imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa rukopisima koji se razmatraju. Urednici časopisa su dužni da blagovremeno prijave postojanje svakog sukoba interesa.

Urednici i članovi uređivačkog odbora ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Urednici i članovi uređivačkog odbora dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije i kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.


OBAVEZE AUTORA

Autori svojom potpisanom izjavom garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda i takav se rukopis momentalno isključuje iz daljeg razmatranja.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju.

Autori su dužni da kao autore navedu sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa.  Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba navesti u napomeni ili zahvalnici.


RAZREŠAVANJE SPORNIH I NEETIČKIH POSTUPAKA

Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima glavnom i odgovornom uredniku časopisa ili Uređivačkom odboru i da o tome dostave verodostojne informacije ili dokaze radi pokretanja istrage. U tom slučaju glavni urednik donosi odluku o pokretanju istrage tokom koje se svi dokazi smatraju poverljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem, licima za koja se sumnja da su prekršili autorska prava se daje prilika da odgovore na iznete optužbe i ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.

Ukoliko se utvrdi da je u pitanju manji prekršaj, direktno se problem rešava u komunikaciji sa autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica, i to tako što se autorima i/ili recenzentima upućuje pismo upozorenja da je načinjen manji prekršaj, ili se objavljuje ispravka rada, a ukoliko se utvrdi da je greška nastala omaškom uredništva objavljuje se erratum.

Ukoliko se utvrdi da je u pitanju grubo kršenje etičkih standarda neophodno je preduzeti sledeće mere: objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda, slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora i/ili recenzenta, povlačenje objavljenog rada u skladu sa procedurom, zabrana autorima da tokom određenog perioda šalju radove u časopis, upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere. Ove mere se mogu primenjivati pojedinačno ili istovremeno.


 PLAGIJARIZAM

Plagijat podrazumeva:

  • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili obeležavanje kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
  • kopiranje slika, podataka ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava.

Časopis “Medicinska reč” strogo zabranjuje plagiranje i plagirane radove ne objavljuje. Radovi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni, a autorima će biti trajno ili privremeno zabranjeno da objavljuju u časopisu. Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu plagijat, isti će biti povučen u skladu sa procedurom, a autorima će biti trajno ili privremeno zabranjeno da objavljuju u časopisu.


POVLAČENJE OBJAVLJENIH RADOVA

Objavljeni rad se mora povući u slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etikih standarda. Objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške.

Povučeni rad ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv. U SCIndeksu, kao matičnoj bazi punog teksta, uspostavlja se dvosmerna veza (HTML link) sa obaveštenjem o povlačenju.


ODRICANJE ODGOVORNOSTI

 Stavovi izneti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova Uređivačkog odbora časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.