Apstrakti uvodnih predavanja Vol. 4, No. 3, 2023

XVIII Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije (NAUZRS).
Vrnjačka Banja, 11–15. oktobar 2023
Apstrakti uvodnih predavanja

Jovan P. Antovic

Organisation of Thrombosis & Hemostasis (T&H) Service … 65–65

Nebojša Stevanović, Mirjana Stevanović

Perkutana epiduralna neuroplastika sa FORA-B kateterom … 66–66

Milijana Radisavljević

Refrakcione anomalije kod dece predškolskog uzrasta … 67–68

Jasna Trbojević Stanković

Dijalizno lečenje akutnog oštećenja bubrega u sklopu kovid-19 infekcije … 69–69

Nataša Radojičić

Arhetipovi – kako pronaći smisao života … 70-71

Dejan Ilić

Neinfektivne plućne komplikacije mijelodisplastičnih sindroma
i hroničnih mijeloproliferativnih bolesti … 72–72

Jelena Stojković

Kritične laboratorijske vrednosti kod kardioloških i reumatoloških bolesnika … 73–73

Jelena Tijanić, Snežana Ribarić

Etička razmataranja u resuscitaciji – evropske preporuke … 74–74

Zorica Dragojević, Nataša Mijović

Dekubitus …75-76

Darko Tasić, Radmila Mihajlović

Poremećaji spavanja u trudnoći … 77–77

Dragana Savić, Mira Avramović, Tijana Prodanović, Suzana Živojinović

Kovid-19 infekcija kod novorođenčeta … 78–78

Milan Bjekić

Problem uretritisa kod muškaraca u svakodnevnoj kliničkoj praksi … 79–79

Teodora Đurić

Zdravstvena ispravnost vode za piće u domaćinstvima koja imaju sopstvene bunare
u opštini Požarevac za period 2018–2022 … 80–80

Svetlana Pešić, Jasminka Stojadinović, Milan Pešić

Arthrogryposis multiplex congenita … 81–81

Stevan Stojanović, Dragana Radosavljević

Prikaz slučaja retkog malignoma: fibrosarkom larinksa … 82–82

Zoran Milošević

Značaj zakonske regulative za zdravstveni sistem … 83–84

Draško Dačić

Multidisciplinarni pristup u lečenju karcinoma dojke … 85–85

Nataša Jevtović

Sestrinske intervencije kod dementnih pacijenata … 86–86

Ivana Milivojević

Vanbolnički stečene pneumonije … 87–87

Nataša Simonović, Svetislav Vrbić, Suzana Đorđević

Savremeni onkološki pristup u lečenju metastaza u jetri … 88–88

Dragan Stanojević, Slađana Mijalković

Uticaj medicinske rehabilitacije na kvalitet života obolelih … 89–89

Julijana Ivanović

Multidisciplinarnost u terapiji bola … 90–90

Zorana Deljanin

Zdravstveno-vaspitni rad na terenu, preporučena aktivna imunizacija … 91–91

Jovica Šaponjski

Periferni krvni sudovi i kovid-19 – da li smo dobili nove radiološke smernice?… 92–92

Aleksandar Božović

Upotreba spoljašnjeg fiksatora u ortopediji u ustanovama sekundarne zdravstvene zaštite … 93–93

Ana Antić

Standardi i uslovi za bezbednu transfuziju krvnih produkata … 94–95

Irena Kukolj

Terapija II klase modifikacijom rasta,
sa posebnim osvrtom na primenu „M” blok aparata … 96–97