Opšta pravila..

Časopis “Medicinska reč” objavljuje radove koji ranije nisu objavljivani niti upućeni za objavljivanje u druge časopise. Predajom rada Uredništvu časopisa, svi navedeni autori u radu postaju saglasni sa njegovim objavljivanjem i potpisuju svoju saglasnost. Prilikom predaje rada autori su obavezni da na posebnoj stranici potpišu Izjavu o autorstvu i konfliktu interesa (ovde možete preuzeti)..

Radovi se objavljuju na srpskom i/ili engleskom jeziku sa sažetkom na srpskom i engleskom jeziku. Prispele rukopise Uredjivački odbor upućuje recezentima. Ukoliko recezent predloži izmene i dopune prijavljenog rada, recenzija se dostavlja autoru radi potrebnih korekcija, s tim što je autor obavezan da ispravljeni rukopis vrati u roku od 7 dana od dana prijema. Radovi se ne honorišu, a rukopisi i prilozi se ne vraćaju.

Časopis “Medicinska reč” ne naplaćuje prijavljivanje rukopisa, njegovu obradu, niti troškove objavljivanja.