Efekat aerosola sistema za zagrevanje duvana (Tobacco Heating System – THS) na humane ćelijske kulture organa aerodigestivnog trakta

2021; 2(1): 42–46

UDC 663.97.05:54-138]:576.7

Filippo Zanetti, Anita Iskandar

Philip Morris International, Switzerland

AKTUELNA TEMA

Apstrakt

Dim cigarete odgovoran je za mnoštvo zdravstvenih rizika i jedan je od glavnih faktora za nastanak mnogih bolesti povezanih sa pušenjem a na koji se može uticati. Aerosol koji proizvodi sistem za zagrevanje duvana (Tobacco Heating System – THS), koji zagreva duvan umesto da ga sagoreva, ima drugačiji hemijski sastav od dima cigarete, sa nivoima štetnih i potencijalno štetnih sastojaka smanjenim u proseku za 90- 95%. Napredak u inženjerstvu tkiva omogućio je razvoj sofisticiranih, trodimenzionalnih organotipskih sistema kultura koji blisko podsećaju na ljudsku fiziologiju. U nekoliko nedavno sprovedenih studija, organotipske kulture epitela bukalne, gingivalne, nazalne, bronhijalne i epitela malih disajnih puteva bile su izložene aerosolu THS-a i dimu cigareta. Standardni toksikološki testovi kombinovani su sa sistemom koji je zasnovan na mreži toksikoloških analiza kako bi se otkrili inače neotkriveni efekti na ćelijskom nivou. Rezultati su pokazali da je THS aerosol imao minimalan biološki uticaj na ćelije u poređenju sa dimom cigareta.

Ključne reči: sistem za zagrevanje duvana (THS), organotipske in vitro kulture, pušenje, toksikološki sistemi