Ortodontska terapija funkcionalnim aparatima

Originalni rad 

Irena Đ. Kukolj, Ljiljana Stojanović, Tanja Ivanović, Dragan Ivanović, Mirjana Ragaj, Vojislav Milosavljević, Katarina Nedić

1–9

https://doi.org/10.5937/medrec2301001K

Apstrakt

Funkcionalni aparati su ključni za uspeh u ranoj ortodontskoj terapiji. Njihova primena je najkorisnija u periodu predpubertetskog i pubertetskog ubrzanja rasta, u cilju postizanja facijalne estetike i poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenata.

Cilj lečenja funkcionalnim aparatima je delovanje na mišiće i ligamente, čime se utiče na premeštanje i rast donje vilice unapred, kada je u pitanju distalni zagrižaj.

Aparati se koriste u cilju korekcije malokluzija u sve tri prostorne ravni: sagitalnoj, vertikalnoj i transverzalnoj. U sagitalnoj dimenziji koriguje se distalni zagrižaj i uspostavlja okluzija I klase po Angle-u. U transverzalnoj dimenziji, aparati se primenjuju radi ekspanzije zubnih lukova. U vertikalnoj dimenziji, aparati se koriste za korekciju otvorenog ili dubokog zagrižaja. Najčešće se primenjuju mobilni funkcionalni aparati koji se sastoje od posebnih gornjih i donjih delova, kao što su Twin block I ,,M” block. Drugi tipovi funkcionalnih aparata koriste se mnogo godina unazad, sastoje se iz jednog dela i njihova mana je nekomfornost za pacijente i nemogućnost korišćenja kod postojanja devijacije septuma ili bilo kakve druge opstrukcije disajnih puteva (aktivator i sve njegove modifikacije, kao i bionator). U novije vreme koriste se i fiksni funkcionalni aparati, čija je prednost u tome što ne zavise od saradnje pacijenta i što 24 h drže mandibulu u anteriornom položaju, postignutom na  osnovu adekvatno uzetog konstrukcionog zagrižaja. Njihova primena nije uslovljena pubertetskim skokom rasta, već se mogu koristiti kod postadolescenata i mladih odraslih osoba.

U izradi funkcionalnih aparata najvažnije je dobro uzeti konstrukcioni zagrižaj, koji određuje kako će se snaga mišića preneti na tkiva, zube i viličnu kost. Određuju tok lečenja i njegovo trajanje. Aktivacija mišića se vrši u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu, individualno za svakog pacijenta, u zavisnosti od tipa aparata.

Ključne reči: distalni zagrižaj, konstrukcioni zagrižaj, aktivator, bionator

Ceo tekst 

Literatura

 1. Marković M, ur. Ortodoncija. Beograd-Zagreb; Medicinska knjiga; 1988.
 2. Nedeljković N i sar. Funkcionalni ortodontski aparati teorija i terapija, Beograd 2021/(6): 173-179; (7): 183-204; (8): 213-229; (9): 231-239; (10): 241-274.
 3. Lapter V i sar. Ortodontske naprave konstrukcije – namjena – delovanje. Zagreb; Školska knjiga; 1988.
 4. Balters, W. Die Technik und Übung der allgemeinen und speziellen Bionator-Therapie. Quintessenz 5 (1965), 77.
 5. Rakosi T. The activator. In: Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG, eds. Dentofacial orthopedics with functional appliances. St. Louis: Mosby-Year Book; 1997; 161-188.
 6. Hotz RP. Application and appliance manipulation of functional forces. Am J Orthod 1970; 58(5): 459-478.
 7. Stamenković Z, Raičković V, Ristić V. Changes in Soft Tissue Profile Using Functional Appliances in the Treatment of Skeletal Class II Malocclusion. Srp Arh Celok Lek 2015; 143(1-2): 12-5.
 8. Baccetti T, Franchi L, McNamara JA. The Cervical Vertebral Maturation (CVM) Metod of Optimal Treatment Timing in Dentofacial Ortopedics. Semin Orthod 2005; 11(3): 119-29.
 9. Baccetti T, Franchi L, Toth LR, McNamara JA, Jr. Treatment timing for Twin-block therapy. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 118 (2): 159-70.
 10. Milosavljević Z. Terapijski efekti twin block aparatom u lečenju osoba sa distalnim zagrižajem. Doktorska disertacija, Beograd, 2006.
 11. Panchez H, Anehus-Pancherz M. The headgear effect of the Herbst appliance: a cephalometric long-term study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; 106: 510-20.
 12. Pancherz H, Hansen K. Occlusal changes during and after Herbst treatment: a cephalometric investigation. Eur J Orthod 1986; 8: 215-28.
 13. Pancherz H, Hansen K. Mandibular anchorage in Herbst treatment. Eur J Orthod 1988; 10: 149-64.
 14. Baccetti T, Franchi L, McNamara JA. The Cervical Vertebral Maturation (CVM) Method for the Assessement of Optimal Treatment Timing in Dentofacial Orthopedics. Semin Orthod 2005; 11: 119-29.
 15. 15. Sander F. Funktionelle Ablaufe beim Tragen der Sll-Apparatur wahrend des Tages. Fortschkieferorthop 2001; 62: 264-74.