Perkutana koronarna intervencija kod pacijenta sa hemofilijom A, parcijalnom gastrektomijom i rekurentnim infarktom miokarda

Miodrag Vučić, Nebojša Vacić

Med reč 2020; 1(1): 15–18

DOI: https://doi.org/10.5937/medrec2001015V

Apstrakt

Akutni koronarni sindrom se ne javlja retko kod pacijenata sa hemofilijom. U ovom radu prikazali smo slučaj 55-godišnjeg muškarca sa hemofilijom A i resekcijom želuca sa Bilrot II anastomozom i ponovljenim infarktom miokarda (STEMI i NSTEMI), kod koga je rađena perkutana koronarana angioplastika (PTCA) sa ugradnjom stenta. Pacijent je primljen na urgentno odeljenje u aprilu 2010. Koronarna angiografija je pokazala okluziju desne koronarne arterije (DKA), subokluziju proksimalne leve prednje descedentne arterije (LDA), kao medijalne dijagonalne grane. Metalni stent (bare metal stent) je postavljen u DKA. Dve godine kasnije (mart 2012) pacijent je ponovo primljen na kliniku zbog bolova u grudima. Koronarna angiografija je pokazala okludiranu posteriornu descedentnu arteriju iz DKA, subokludiranu proksimalnu i medijalnu LDA i prvu dijagonalnu granu, pa su ugrađena dva karbostenta. Do tada nije bilo podataka o ugradnji stenta koji otpušta lek kod pacijenata sa hemofilijom, ipak, imajući u vidu mogućnost krvarenja, čisto metalni stentovi se smatraju sigurnijim. Naš izbor je bio nova vrste stenta, koji omogućava bržu re-endotelizaciju i smanjuje rizik tromboze stenta u uslovima prekida dvojne antitrombocitne terapije. Antitrombocitna terapija je važna u prevenciji formiranja tromba kod ugraženog stenta, čak i kod pacijenata sa poremećenom koagulacijom i visokim rizikom krvarenja. U ovoj grupi pacijenata bolji izbor je primena novih brzih re-endotelizujućih stentova.

Ključne reči: hemofilija, infarkt miokarda, stent, antitrombocitna terapija

Ceo tekst

Literatura

  • Plug I, van der Bom JG, Peters M, et al. Mortality and causes of death in patients with hemophilia, 1992-2001: a prospective cohort study. J Thromb Haemost 2006; 4: 510–6.
  • Srámek A, Reiber JH, Gerrits WB, Rosendaal FR. Decreased coagulability has no clinically relevant effect on atherogenesis: observations in individuals with a hereditary bleeding tendency. Circulation 2001; 104: 762–7.
  • Girolami A, Ruzzon E, Fabris F, Varvarikis C, Sartori R, Girolami B. Myocardial infarction and other arterial occlusions in hemophilia a patients. a cardiological evaluation of all 42 cases reported in the literature. Acta Haematol 2006; 116: 120–5.
  • Bond L, Bevan D. Myocardial infarction in a patient with hemophilia treated with DDAVP. N Engl J Med 1988; 318: 121.
  • Arora U, Dhir M, Cintron G, Strom JA. Successful multi-vessel percutaneous coronary intervention with bivalirudin in a patient with severe hemophilia A: a case report and review of literature. J Invasive Cardiol 2004; 16: 330–2.
  • Krolick MA. Successful percutaneous coronary intervention in a patient with severe haemophilia A using bivalirudin as the sole procedural anticoagulant. Haemophilia 2005; 11: 415–7.
  • Park DW, Park SW. Stent thrombosis in the era of the drug-eluting stent. Korean Circ J 2005; 35: 791–4.
  • MacKinlay N, Taper J, Renisson F, Rickard K. Cardiac surgery and catheterization in patients with haemophilia. Haemophilia 2000; 6: 84–8.