Poređenje ishoda terapije tuberkuloze osetljive na lekove i multirezistentne tuberkuloze

Medicinska reč 2021; 2(2): 61–67

https://doi.org/10.5937/medrec2102061A

Originalni rad 

Sanja Alković

Apstrakt

Tuberkuloza (TBC) je infektivno oboljenje. Klinički se može ispoljiti kao primarna ili postprimarna TBC, a u odnosu na osetljivost prema lekovima deli se na TBC senzitivnu na lekove i MDR TBC.

Cilj rada – Prikazati prisustvo i učestalost obolelih od  MDR TBC  u odnosu na obolele od TBC među pacijentima lečenim u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Ozren” i utvrditi neželjena dejstva tuberkulostatika prve i druge linije, kao i komplikacije izazvane bolešću u obe grupe bolesnika.

Istraživanjem je obuhvaćeno 96 pacijenata sa postavljenom dijagnozom tuberkuloze koji su lečeni na Odseku za specifičnu patologiju Specijalne bolnice za plućne bolesti „Ozren”, u periodu 2009–2012. Godine i koji su podeljeni u dve grupe. Grupu A činili su pacijenti oboleli od TBC čiji je uzročnik osetljiv na sve antituberkulozne lekove prve  linije, dok su grupu B činili pacijenti oboleli od multirezistentne TBC (MDR TBC). Potrebni podaci prikupljeni su uvidom u medicinsku dokumentaciju i putem telefonskog kontakta sa odgovarajućim patronažnim službama. Izvršeno je poređenje karakteristika obolelih pacijenata obe grupe.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je učestalost MDR TBC u Specijalnoj bolnici „Ozren” 6/100 obolelih od TBC. Neželjeni efekti terapije u obolelih u obe posmatrane grupe su gastrointestinalne tegobe blagog do umerenog stepena koje nisu zahtevale prekid terapije. Neželjeni efekti lekova su manje izraženi kod obolelih od MDR TBC u odnosu na obolele od TBC. Najčešće komplikacije bolesti su hemoptizije i bile su prisutne samo kod obolelih od MDR TBC.

Ključne reči: tuberkuloza, multirezistentna tuberkuloza, lečenje, antituberkulotici

Ceo tekst

Literatura

  • Pejin D, Pavlović S, Kuruc V. Interna medicina, Novi Sad: Univerzitet Novi Sad; 2012.
  • Pavlović S i dr. Tuberkuloza u praksi – savremena dijagnostika, terapija i prevencija, Novi Sad: Istitut za plućne bolesti Sremska Kamenica; 2004.
  • Centar for Diease Control and Prevention, Tuberculosis (TBC) (raspoloživo na http//www.cde.gov/tb/publications/factsheets/drtb/xdrtb.htm)
  • World Health Organization. Global Tuberculosis report 2019 [Internet]. Genewa: World Health Organization; 2019. Available from: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1257851/retrieve
  • Rebić P, Kuruc V, Ćurčić R, Savić B. Priručnik za ambulantno lečenje obolelih od rezistentne tuberkuloze. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; 2011.
  • Stamenković M. Zdravstvena nega u internoj medicuni I i II, Ćuprija: Visoka medicinska škola strukovnih studija; 2012.