Radiološka metoda pregleda u dijagnostici bolesnog bubrega

Medicinska reč 2021; 2(2): 47–54

https://doi.org/10.5937/medrec2102047B

Originalni rad 

Rade R. Babić, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić

Apstrakt

Radiološke metode pregleda u dijagnostici bolesnog bubrega, zahvaljujući svojoj objektivnosti i svojim mogućnostima, zauzele su značajno mesto u dijagnostici urosistema i bolesnog bubrega. Radiološke metode pregleda u dijagnostici bubrega su brojne i raznovrsne. One su suverene, dominantne i bez premca. Međutim, opasnosti koje vrebaju i prete pri njihovoj primeni, naročito jonizacija i komplikacije od jodnih kontrastnih sredstava, upućuju na to da ih treba koristiti pri strogim indikacijama, sa dobro edukovanim kadrom i uz pune mere zaštite.

Cilj rada je da prikaže brojnost, raznovrsnost, prednost i nedostatke radioloških metoda pregleda u dijagnostici bubrega.

Materijal i metod rada čini iskustvo u struci, stečeno na osnovu urografskih pregleda i drugih radioloških metoda pregleda urogenitalnog sistema, prvenstveno kod 18000 urađenih IVU, u periodu 1994–2021. godine u Centru za radiologiju UKC Niš i brojna literarna saopštenja autora i koautora zapisana u domaćim i stranim časopisima.

Rezultati rada prikazani su ilustrativno, slikama – ne­fro­kalcinoza, cista bubrega, feohromocitom, VUR V0, tu­mor bubrega, kolor dopler renalne arterije, serija nativnih i kon­trasnih spiralnih CT tomograma bubrega.

Razvoj radiološke tehnike poslednjih decenija obogatio je radiološku dijagnostiku novim dijagnoznim mogućnostima. Samim tim, dobili smo i nove radiološke slike, čime naši rezultati rada postaju kompatibilni sa brojnim literarnim svetskim saopštenjima.

U zaključku autori ističu da su radiološke metode u dijagnostici bubrega neizostavne i među drugim metodama pregleda od relevantnog značaja, dok znanje i iskustvo čine aksiom sveukupne uroradiodijagnostike.

Ključne reči: radiologija, bubreg, urogenitalni sistem, kontrastno sredstvo

Ceo tekst

Literatura

 • Babić RR. Neželjene pojave od kontrastnih sredstava pri urografiji sa predlogom mera za smanjenje rizika [doktorska disertacija]. Beograd: Medicinski fakultet, 1998.
 • Babić RR. Radiološka slika kongenitalnih anomalija bubrega [magistarska teza]. Niš: Medicinski fakultet u Nišu: 1994.
 • Babić RR. Radiološka slika anomalija bubrega. Monografija. Niš: Grafika Galeb; 1996.
 • Babić MR, Stanković G, Babić RR. Urografija kod dece – dijagnozna korist i opasnosti. Zbornik radova XXVI pedijatrijskih dana Niša. 1987. 147-155.
 • Babić RR, Babić MR, Ivković T, Raičević R, Šubarić G, Vlatković V. Povodom nalaza nefrokalcinoze u jedne bolesnice. Acta Medica Medianae 1994; 1: 67-74.
 • Babić RR. Radiološka slika hipoplastične čašice bubrega. Acta Medica Medianae 1996; 1: 99-102.
 • Babić RR. Priprema bolesnika za urografski pregled. Acta Medica Medianae 1996; 2: 99-104.
 • Babić RR. Rendgenska slika ureterokele. Acta Medica Medianae 1996; 6: 73-7.
 • Babić RR. Algoritam radioloških metoda pregleda pri dijagnostici anomalija bubrega. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana ’96 sa međunarodnim učešćem. Niš. 1996. 38-40.
 • Babić RR, Babić RM, Govedarović N, Babić D, Panić L. Ektopija bubrega – incidenca i raznovrsnost. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana ’96 sa međunarodnim učešćem. Niš. 1996. 41-2.
 • Babić RR, Mrvić M, Milojković S, Stević M, Krstić M, Mačukanović-Golubović L, Andrejević-Koračević S, Marković S. Povodom anafilaktičkog šoka u toku injekcione intravenske urografije u našeg bolesnika. Acta Medica Medianae 1997; 1: 99-105.
 • Babić RR. Kongenitalne anomalije oblika bubrega – radiološka istraživanja. Acta Medica Medianae 1997; 4: 73-81.
 • Babić RR. Hetero-hepatotropno izlučivanje urografskog kontratsnog sredstva. Acta Medica Medianae 1998; 2: 93-101.
 • Babić RR, Stoiljković S. Kontrastna nefropatija – nova saznanja i naše iskustvo. Acta Medica Medianae 1999; 1: 33-43.
 • Babić RR, Živić S. Neželjene pojave od kontrastnih sredstava pri urografiji kod dece. Acta Medica Medianae 1999; 2: 79-86.
 • Babić RR, Babić MR, Živić S, Radovanović Z, Jovčić S. Wilms-ov tumor – rendgenološko klinički radiolog. Acta Medica Medianae 1999; 4: 37-47.
 • Babić RR. Neželjene reakcije teškog stepena na jodno kontrastno sredstvo. Acta Medica Medianae 1999; 6: 65-73.
 • Babić RR, Petković V, Radovanović Z, Milatović S, Babić MR, Đorđević V, Mitrović D, Mitov S. Izgled pijelokaliksnog sistema kod izvesnih obolenja urotrakta. Radiološki Arhiv Srbije 1999; 2: 217-25.
 • Babić RR, Mrvić M, Radovanović Z, Babić D, Marković S, Lekić V. Terapija anafilaktoidnih reakcija na jodno kontrastno sredstvo ppri urografiji. Acta Medica Medianae 2000; 3: 61-71.
 • Babić RR. Neželjene reakcije pri urografiji u korelaciji jonskog i nejonskog kontrastnog sredstva. Acta Medica Medianae 2000; 4: 55-62.
 • Babić RR, Mitrović D, Radovanović Z, Đorđević V, Mitić B. Dijagnozne mogućnosti nativnog rendgenograma urotrakta u rendgen dijagnostici patoloških stanja i oboljenja urosistema. Acta Medica Medianae 2000; 5: 53-62.
 • Babić RR, Babić MR, Milatović S, Radovanović Z, Mrvić M, Đorđević V, Jelenković A, Babić D, Mitrović D, Petković V. Incidenca i vrste neželjenih reakcija na jodno kontrastno sredstvo pri urografiji. Radiološki Arhiv Srbije 2000; 2: 91-8.
 • Babić RR, Milatović S, Radovanović Z, Babić D, Stojanović J, Ilić G, Jelenković A, Krstić M, Mitić S. Adverse reactions to iodine contrast media during urography – forensic medicines impotante. Medicina Forensis 2000; 7: 37-45.
 • Babić RR, Mrvić M, Milatović S, Stanković-Babi G, Marković S, Lekić V, Janković J. Quincke-ov edem izazvan iopromid-om pri urografiji. Acta Medica Medianae 2001; 2: 61-6.
 • Babić RR. Nefrokalcinoza – renndgenološka slika. Acta Medica Medianae 2001; 5: 31-4.
 • Babić RR. Dijagnozne mogućnosti nativnog rendgenograma abdomena. Acta Medica Medianae 2001; 6: 55-62.
 • Babić RR, Milatović S, Mitrović M, Stanković-Babić G. Angioneurotski edem izazvan jodnim kontrastnim sredstvom pri urografiji. Radiološki Arhiv Srbije 2001; 1: 51-3.
 • Babić RR, Radovanović Z, Milatović S, Babić MR. Radiološki aspekti anomalija urosistema. U: Strahinjić S, urednik. Nefrologija – principi i praksa. Niš: Medicinski fakultet u Nišu, Pelikan Print;  2001: 189-207.
 • Babić RR, Radovanović Z, Milatović S, Babić MR. Urografija i jodna kontrastna sredstva. U: Strahinjić S, urednik. Nefrologija – principi i praksa. Niš: Medicinski fakultet u Nišu, Pelikan Print; 2001: 203-13.
 • Babić RR, Radovanović Z. Radiološke metode pregleda u dijagnostici urosistema. U: Strahinjić S, urednik. Nefrologija – principi i praksa. Niš: Medicinski fakultet u Nišu, Pelikan Print;  2001: 215-20.
 • Babić RR. Balkanska endemska nefropatija-imidžing dijagnostika. U: Strahinjić S, Čukuranović R, Pavlović N, Babić RR, urednici. Balkanska   endemska nefropatija 50 godina naučnoistraživačkog rada 1957-2007. Niš: Medicinski fakultet u Nišu, Sven; 2007: 101-2.
 • Babić RR, Mitrović V. Balkanska endemske nefropatija – slikovna dijagnostika. U: Strahinjić S, urednik. Balkanska endemska nefropatija i endemski balkanski tumori urotelijuma – Retrospektiva 1941–2011. Niš: Medicinski fakultet u Nišu, Akademija medicinskih nauka SLD, Galaksija; 2011: 70-8.
 • Babić RR, Mitrović V. Tumori gornjeg urotelijuma – radiološka prezentacija. U: Strahinjić S, urednik. Balkanska endemska nefropatija i endemski balkanski tumori urotelijuma – Retrospektiva 1941–2011. Niš: Medicinski fakultet u Nišu, Akademija medicinskih nauka SLD, Galaksija; Niš, 2011: 123-9.
 • Babić RR, Babić S, Marjanović A. Morbus Lenarduzzi – prikaz bolesnika.  Apollinem Medicum et Aesculapium 2015; 13(4): 11-3.
 • Babić RR, Babić S, Marjanović A, Pavlović DM, Rančić S, Milošević S, Rančić Lj. Ultrazvuk – doze, posledice rizici. Apollineum Medicum et Aesculapium 2014; 12(3): 31-8.
 • Babić RR. Neželjene reakcije na jodno kontratsno sredstvo u toku intravenske urografije.  Zbornik radova Kongres radiologa Srbije. Niš, 2013. 
 • Glogovac MS, Dimitrijević Z, Mitić B, Prokopović M, Sokolović M, Stojanović M, Tasić D, Dinić Lj, Babić R, Pavlović M. Učestalost balkanske endemske nefropatije i drugih bubrežnih bolesti u Jablaničkom okrugu – 30 godina. Apollineum Medicum et Aesculapium  2017; 15(4): 1-6.
 • Babić RR, Mitrović D, Babić S, Marjanović A, Babić N. Urografska prezentacija pijelokaliksnog sistema kod oboljenja urotrakta. Kongres radiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem 2017. Zlatibor. 9-11 novembar 2017. Hotel Palisad. Zbornik radova.
 • Babić RR, Babić S, Babić N. Kalcifikovane nadbubrežne žlezde – prikaz bolesnika. Apollineum Medicum et Aesculapium 2018; 16(1): 22-5.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Babić S, Marjanović A, Pavlović DM, Babić N, Pavlović ML. Etičnost informacione tehnologije u kliničkoj i radiološkoj praksi. Apollineum Medicum et Aesculapium  2018; 16(3): 25-9.
 • Šubarić-Gorgijeva G. Istorijat zdravstvenih ustanova na Kosovu i Metohiji, od njihovog osnivanja do danas (2010. god.). U: Strahinjić S, Pavlović N, Babić R, urednici. Novi trendovi u nefrologiji. Niš: Sven; 2013: 118-49.
 • Pavlović N. Balkan Endemic Nephropathy – how hypotesis become a thesis utisci era edta, Istanbul 2013. U: Strahinjić S, Pavlović N, Babić R, urednici. Novi trendovi u nefrologiji. Niš; Sven;2013: 31-43.
 • Kiperova B. Glomerular diseases asocciated with  HBV and HCV infection. U: Strahinjić S, Pavlović N, Babić R, urednici. Novi trendovi u nefrologiji. Niš; Sven; 2013: 44-55.
 • Morales JM, Kamar N, Rostaing L. Hepatitis C and renal disease: epidemiology, diagnosis, pathogenesis and therapy. Contrib Nephrol 2012; 176: 10-23.
 • Annual Report on Menagment of Renal Failure in Europe EDTA/ERA XXX; 2011.
 • Craver L, Marco MP, Martinez I, et al. Mineral metabolism parameters throughout chronic kidney disease stages 1–5—achievement of K/DOQI target ranges. Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 1171-6.
 • Saigal R, Kansal A, Mittal M, Singh Y, Ram H. Antiphospholipid Antibody Syndrome. JAPI 2010; 58: 184-93.
 • Petrović M, Glogovac S, Đorđrvić V. Maligni tumori urinarnog trakta u endemskim naseljima Jablaničkog okruga – dvadesteogodišnji period. U: Strahinjić S, Pavlović N, Babić R, urednici. Novi trendovi u nefrologiji. Niš: Sven; 2013: 101-7.
 • Glogovac S. Kliničko i epidemiološko istraživanje bolesnika sa endemskom nefropatijom [magistarska teza]. Niš: Univerzitet u Nišu; 2002.
 • Petronic V. Tumori gornjeg urotelijuma i endemska nefropatija. U: Radovanovic Z, Sindjic M, Polenakovic M, et al, urednici. Endemska nefropatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 2000. p. 350.
 • Park SH, Lindholm B. Definition of metabolic syndrome in peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2009; 29(S2): S137-S144.
 • John S, Eckardt KU. Renal Replacement Strategies in the ICU. Chest 2007; 132(4): 1379-88.
 • Goodman WG. Medical management of secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant 2003; 18(suppl 3): 2-8.
 • Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, III, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J. CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009; 150: 604-12.