Razrešavanje spornih i neetičkih postupaka

Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima glavnom i odgovornom uredniku časopisa ili Uređivačkom odboru i da o tome dostave verodostojne informacije ili dokaze radi pokretanja istrage. U tom slučaju glavni urednik donosi odluku o pokretanju istrage tokom koje se svi dokazi smatraju poverljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem, licima za koja se sumnja da su prekršili autorska prava se daje prilika da odgovore na iznete optužbe i ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.

Ukoliko se utvrdi da je u pitanju manji prekršaj, direktno se problem rešava u komunikaciji sa autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica, i to tako što se autorima i/ili recenzentima upućuje pismo upozorenja da je načinjen manji prekršaj, ili se objavljuje ispravka rada, a ukoliko se utvrdi da je greška nastala omaškom uredništva objavljuje se erratum.

Ukoliko se utvrdi da je u pitanju grubo kršenje etičkih standarda neophodno je preduzeti sledeće mere: objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda, slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora i/ili recenzenta, povlačenje objavljenog rada u skladu sa procedurom, zabrana autorima da tokom određenog perioda šalju radove u časopis, upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere. Ove mere se mogu primenjivati pojedinačno ili istovremeno.