Reč urednika Vol. 4, No. 3, 2003

Poštovane koleginice i kolege, dragi saradnici,

Dugogodišnje bogato iskustvo članstva Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije (NAUZRS) iz brojnih zdravstvenih ustanova širom zemlje doprinelo je visokom kvalitetu akreditovanih edukativnih seminara predavača, ali i kvalitetu pri­jav­ljenih radova svih učesnika na XVIII kongresu NAUZRS-a koji se tradicionalno održava u Vrnjačkoj Banji. Učešće na kongresu nije privilegija odabranih, već svih onih koji se svakodnevno bave spašavanjem ljudskih života, lečenjem bolesnih, zdravstveno-va­spit­nim radom i organizacijom zdravstvenih službi. Još jednom želim da istaknem da su aktivnosti ured­ništva časopisa „Medicinska reč” usmerene ka naj­boljem interesu svih članova NAUZRS-a i da je osnov­ni cilj da podrži članove Udruženja u pisanju radova i kreiranju časopisa.

Dakle, uredništvo časopisa će se i dalje, kao i do sa­da, truditi da bude podstrek i podrška svim zainte­re­so­vanim kolegama za publikovanje stručnih i naučnih ra­dova namenjenih zdravstvenim radnicima i sarad­ni­cima različitih profila. Želja nam je da stručno-me­di­cinski časopis „Medicinska reč” preraste u visoko ocenjene i rangirane stručno-naučne publikacije. Sa ponosom ističemo da je časopis za relativno kratko vre­me naišao na dobar prijem kod naučne i šire javno­sti, što uredništvu daje snažan motiv za dalji rad.

Prim. dr sc. med. Ana Antić, prof s. s.
glavni i odgovorni urednik

Ceo tekst