Rendgenološka slika oftalmoloških sindroma

Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Nenad Govedarović,
Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić

Med reč 2020; 1(1): 36–39

DOI: https://doi.org/10.5937/medrec2001036B

Apstrakt

Česta je pojava da se sindromi označavaju prema autoru ili autorima koji su ih otkrili. Rad ima za cil jda prikaže rendgenološku i oftalmološku sliku oftalmoloških sindroma i da ukaže na one koji se mogu prepoznati korektnim rendgenološkim i oftalmološkim pregledom. Rad bazira na znanju i iskustvu autora i koautora stečenog višegodišnjim radom u struci, stečenom višegodišnjem radiološkom i oftalmološkom materijalu, radovima saopštenim u relevantnim domaćim i stranimčasopisima, istorijama bolesti i domaćim i stranim literalnim saopštenjima. Prikazani su Syndrom Stuger – Weber – Krabbe, Syndrom Wyburn-Mason, Syndrom Von Hippel-Lindau, Syndrom Crouzon, Syndrom Apert i Syndrom Saethre-Chotzen. Autori zaključuju da oftalmološki sindromi imaju svoju specifičnost u radiološko-oftalmološkoj slici.

Ključne reči: sindrom, radiologija, oftalmologija

Ceo tekst

Literatura

 • Babić RR, Stanković-Babić G, Vujanović M, Cekić S, Djordjević-Jocić J, Pavlović-Radojković A: Kraniostenoze – Rendgenološko-oftalmološki aspekti. Acta Ophthalmologica 2014; 40(1): 25–9.
 • Stanković-Babić G, Oros A, Cekić S, Vujanović M, Babić RR. Unilateral optic nerve aplasia assosiatetd with microphthalmos. Vojnosanit Pregl 2012; 69(3): 286–90.
 • Cekić S, Risimić D, Stanković-Babić G, Babić RR, Jovanović I, Djordjević-Jocić J: Papilaedema as a diagnostic challenge – raport of three cases. Cent Eur J Med 2012; 7(1):100–7.
 • Zlatanović G, Veselinović D, Jovanović P. Oftalmologija. Niš: Galaksija; 2011.
 • Babić RR, Stanković-Babić G. Rendgenološke metode pregleda u dijagnostici patoloških stanja i oboljenja oka. Acta Ophthalmologica 2007; 33: 12–6.
 • Stanković-Babić G, Babić RR. Oftalmološko-rendgenološka slika syndrfoma Crouzon – prikaz bolesnika. Acta medica Medianae 2009; 48 (2): 37–40.
 • Kanski JJ. Clinical ophthalmology. Edinburg, London, New York, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto: Butterworth-Heinemann; 2003.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Milatović S, Zlatanović G, Višnjić Z, Rakić B, Tomašević B. Radiological presentation of the ophthalmological deseases. Balcan Radiology Forum. Herceg Novi. 2003: 85.
 • Babić RR, Stanković-Babić G. Rendgenološko-oftalmološki aspekti nekih oboljenja oka. Acta medica Medianae 2002; 2; 51–61.
 • Stanković-Babić G, Babić RR, Govedarević N, Zivić S, Stanojević M, Zlatanović G, Radovanović Z, Milatović S, Petković V, Mitrovic D. Morbus Sturge – Weber – Krabbe. Rudimentirana forma. Acta medica Medianae 2000; 4: 63–70.
 • Stanković-Babić G, Zlatanović G, Kostovska V, Babić R. Ophtalmologic and radiologic aspects rudimentary form of the Sturge – Weber – Krabbe syndrome, in: Abstract book XII congress European society of ophthalmology. Stockholm. 1999. 242.
 • Babić RR, Babić R, Vukićević Ž, Stevčić T, Stanković-Babić G. Morbus Sturge – Weber – Krabbe – rudimentirana forma (povodomjednognalaza). Zbornik radova Prvog kongresa pedijatara SR Jugoslavije sa međunarodnim učešcšem. Udruženje pedijatara SR Jugoslavije. Niš. 1994. 245.
 • Babić RR, Milošević Z, Stanković-Babić G. Web technology in health information system. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2012; 29 (2): 81–7.
 • Babić RR, Milošević Z, Djindjić B, Stanković-Babić G: Radiološki informacioni sistem. Acta medica Medianae 2012; 51 (4): 39–46.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Babić S, Marjanović A, Babić N, Jevtić N. Kompjuterizovana tomografija u dijagnostici patoloških stanja I oboljenja oka I orbite. Acta Ophthalmologica 2015; 40(2): 15–9.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Babić S, Marjanović A, Babić N. Novi trendovi radiologije u oftalmologiji. Acta Ophthalmologica 2016; 42(2): 10–9.
 • Babić RR. Filmoteka – rendgenogrami stečeni višegodišnim radom u struci od 1991-2017.g.
 • Stanković-Babić G. Zbirka oftalmoloških stanja stečena višegodišnim radom u struci od 1992–2017.g.