Terapija skeletnih anomalija ortodontskom kamuflažom

Medicinska reč 2021; 2(2): 55–60

https://doi.org/10.5937/medrec2102055K

Originalni rad 

Irena Đ. Kukolj, Ljiljana Stojanović, Vojislav Milosavljević

Apstrakt

Kamuflaža predstavlja terapijski postupak koji se primenjuje za lečenje ortodontskih nepravilnosti po prestanku pubertetskog ubrzanja rasta. Cilj kamuflaže jeste lečenje skeletnog nesklada u čijoj osnovi je vađenje zuba. Na taj način postiže se dobra interkuspidacija bočnih zuba i korektan odnos inciziva uprkos skeletnoj diskrepanci.

Indikacije za ovu proceduru su: pacijenti sa umerenim i blagim distalnim zagrižajem, pacijenti sa blagim mezijalnim zagrižajem, pacijenti koji su „prestari” za terapiju modifikacijom rasta i pacijenti sa dobrim vertikalnim proporcijama.

Kontraindikacije su: pacijenti sa izraženom teskobom i protruzijom sekutića, pacijenti sa dobrim potencijalom rasta (potrebno je koristiti funkcionalne aparate), izražene skeletne diskrapance (kada se pristupa ortognatoj hirurgiji) i pacijenti sa izraženim vertikalnim disproporcijama.

Metoda lečenja podrazumeva postavljanje fiksnog aparata u gornjoj i donjoj vilici. Obavezna je retencija po skidanju gornjeg i donjeg fiksnog aparata, jer zubi imaju tendenciju vraćanja u prvobitni položaj. Mogući neželjeni efekti su nestabilnost i nepredvidivost terapijskih rezultata tokom vremena  (recidivi), a pacijenti su nekada samo delimično zadovoljni estetskim promenama.

Ključne reči: kamuflaža, skeletna diskrepanca, modifikacija rasta, mezijalni zagrižaj, distalni zagrižaj

Ceo tekst

Literatura

  • Proffit WR. Fields HW, Sarver DM. Contemporary Ortodontics, 4th ed. St Louis: Mosby; 2007.
  • Demirović D. Osnovi fiksne tehnike u ortodonciji. Sarajevo: Stomatološki fakultet Sarajevo, Arka press; 2005: 57-85.
  • Bowman J. Johnston LE. The esthetic impact of extraction and nonextraction treatments on Caucasian patients. Angle Orthod 2000; 70: 3-10.
  • Milačić M. Ortodoncija: sadašnjost za budućnost. Beograd: Akademska misao; 2015: 105-8.
  • Stojanović Lj, Stefanović N,  Pajević T, Gallucio G. Osnovi fiksne terapije, praktikum. Beograd: Stomatoloski fakultet Univerziteta u  Beogradu; 2020: 21-9.
  • Janosevic M, Stosic M, Filipovic G. Dentoalveolarne karakteristike malokluzije II klase 2. odeljenja i normalne okluzije. Acta Stomatol Naissi 2005; 21(49): 391-404.
  • Alhammadi MS, Halboub E, Fayed MS, Labib A, El- Saaidi C. Global Distribution of Malocclusion  Traits: A Systematic Review. Dental Press J Orthod 2018; 23(6):40.e1-40.e10.
  • Pajevic T, Juloski J, Živković M. Terapija malokluzije II  klase 1. odeljenja kod odraslih pacijenata primenom mini-implanata-prikaz  bolesnika. Stomatološki glasnik Srbije 2020; 67(3):159-64.
  • Stahl F, Baccetti T, Franchi L, McNamara JA Jr. Longitudinal growth changes in untreated subjects with Class II Division 1 malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008; 134(1): 125-37.