Upravljanje medicinskim otpadom na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga

Originalni rad 

Ivana Zlatković, Svetlana Bogdanović, Gordana Bogdanović, Jelena Marković, Zvonko Zlatanović, Dobrila Ranđelović, Slobodan Stefanović

72–75

https://doi.org/10.5937/medrec2203072Z

Apstrakt

Medicinski otpad se definiše kao sav otpad koji se generiše u zdravstvenim ustanovama, istraživačkim ustanovama i laboratorijama. Predstavlja heterogenu mešavinu otpada koja ima karakter komunalnog i visokorizičnog / opasnog otpada, koji pokriva 10–25 % ukupno generisanog otpada. Upravljanje medicinskim otpadom predstavlja skup mera koje obuhvataju sakupljanje, razvrstavanje, pakovanje, obeležavanje, skladištenje, transport, tretman ili bezbedno odlaganje medicinskog otpada.

Cilj rada je sagledavanje količine i dinamike stvaranja medicinskog otpada na teritoriji Pčinjskog okruga. Shodno cilju rada, kao metode istraživanja korišćene su metode analize i sinteze, jer se rad zasniva na ključnim strateškim dokumentima i programima i merama nadležnih organa, u kontroli i upravljanju medicinskim otpadom na teritoriji Pčinjskog okruga. Takođe je bilo potrebno izvršiti selekciju, analizu i obradu rezultata prethodnih istraživanja u navedenoj oblasti.

Rezultati pokazuju da je Zdravstveni centar Vranje jedina ustanova zadužena za tretiranje medicinskog otpada na teritoriji Pčinjskog okruga. U tu svrhu, ova ustanova je opremljena uređajima i opremom za tretman medicinskog otpada. Oni uključuju 2 autoklava i 1 drobilicu, kao i 3 vozila specijalne namene. Glavni tretman medicinskog otpada vrši se metodom sterilizacije parom pod pritiskom. Ukupan mesečni kapacitet centralnog mesta za tretman iznosi oko 5,5 tona infektivnog medicinskog otpada. Neophodno je i dalje sprovoditi započet proces obaveznog razvrstavanja medicinskog otpada na mestu nastanka na opasan i neopasan. Sve ustanove za zdravstvenu zaštitu i veterinarske organizacije u kojima nastaje medicinski otpad su dužne da izrade planove upravljanja otpadom i imenuju odgovorno lice za upravljanje otpadom u skladu sa zakonom. Nakon prelaznog rešenja tretmana infektivnog medicinskog otpada dezinfekcijom i sterilizacijom i zatim mlevenjem i odlaganjem na deponiju, potrebno je izgraditi postrojenje za termički tretman ovog otpada – insinerator.

Ključne reči: medicinski otpad, Pčinjski okrug, upravljanje otpadom

Ceo tekst 

Literatura

 1. Agencija za zaštitu životne sredine, Upravljanje otpadom u Republici Srbiji 2011–2019, Beograd, 2020.
 2. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“, br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021).
 3. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 78/10).
 4. Petrović D, Pop-Lazić I, Petrović P. Uticaj preduzetništva u cirkularnoj ekonomiji na regionalni razvoj, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet Niš, XXIV naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 2019: 413-42.
 5. Vuković A, Riznić D, Vuković M. Cirkularna ekonomija u funkciji regeneracije prirodnih ekosistema, Ecologica 2020; 27(98): 209-16.
 6. Tripković A, Arsić Lj, Dobričanin S. Izazov funkcionisanja i razvoja malih i srednjih preduzeća u cirkularnoj ekonomiji. Ecologica. 2021; 28(101): 50-6.
 7. Papović Z, Đorđević S, Postolov K. Investicije u zaštitu životne sredine i potrebe za izveštavanjem o zaštiti životne sredine kao deo društvenog poslovanja. Ecologica 2019; 26(96): 577-82.
 8. Todorović M. Tretman otpada u Republici Srbiji, Napredak 2020; 1(3): 131-44.
 9. Strategija za upravljanje otpadom za period 2010–2019. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2010).
 10. Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 12/2022).
 11. Regionalni plan upravljanja otpadom za Pčinjski okrug 2013–2023. godina. Vranje; 2012.
 12. Plan za integrisano upravljanje otpadom u Opštini Bujanovac. Bujanovac: Opština Bujanovac, Opštinska uprava, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Bujanovac; 2010.