Demencija – simptomi i lečenje

Medicinska reč 2021; 2(2): 68–71

https://doi.org/10.5937/medrec2102068M

Pregledni rad 

Slobodanka Milovanović

Apstrakt

Demencija se definiše kao stečeni i trajni poremećaj mentalnih sposobnosti bogate etiologije koji narušava funkcionalnost pa­cijenta. Postoje poremećaji u sledećim intelektualnim sfera­ma: pamćenju, govoru, opažanju, orijentaciji u vremenu i prostoru, mišljenju, itd., a ti poremećaji se vremenom pogoršavaju.

Utvrđivanje uzroka demencije je od velike važnosti za lečenje i zahteva detaljan klinički pregled i dopunska ispitivanja. Među uzrocima demencije navode se bolesti mozga, kao i sve druge bolesti koje dovode do trajnog gubitka nervnih ćelija. Pošto se neuroni ne obnavljaju tokom vremena, dolazi do napredovanja bolesti, kao i do pogoršanja u sferi kognicije, ponašanja i aktivnosti svakodnevnog života.

Zaboravnost nije uvek znak bolesti i ako se tokom najmanje šest meseci stanje ne pogoršava i ne dovodi do smetnji u profesiji i u svakodnevnom radu, najverovatnije nije reč o početnoj demenciji.

Najčešći oblici demencije su Alchajmerova bolest i vaskularna demencija. Postoje lekovi koji mogu, eventualno, da uspore napredovanje bolesti i donekle poboljšaju intelektualno funkcionisanje. Ipak, tokom bolesti obolelima je potrebna sve veća pomoć. Okolina i porodica svakodnevno treba da pružaju emocionalnu podršku koja je pacijentima veoma važna u smanjivanju strahova, depresivnosti, kao i osećaju napuštenosti.

Ključne reči: demencija, kognitivne funkcije, emocionalna podrška, zaboravnost

Ceo tekst

Literatura

  • Pavlović D. Demencije: klinička dijagnostika, II izdanje. Beograd: Kaligraf; 2008.
  • Pavlović D. Dijagnostički testovi u neuropsihologiji. Beograd: Grafos; 1999.
  • Emmady PD, Tadi P. Dementia. [Updated 2021 Nov 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557444/
  • Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 2020; 396(10248): 413-46.
  • Arvanitakis Z, Shah RC, Bennett DA. Diagnosis and Management of Dementia: Review. JAMA 2019; 322(16): 1589-99.
  • Swedish Council on Health Technology Assessment. Dementia — Caring, Ethics, Ethnical and Economical Aspects: A Systematic Review [Internet]. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU); 2008 Jun. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28876770/
  • Gale SA, Acar D, Daffner KR. Dementia. Amer J Med 2018; 131(10): 1161-9.
  • Trebješanin Ž. Rečnik psihologije. Beograd: Agape; 2018: 119.
  • Dening T, Sandilyan MB. Dementia: definitions and types. Nurs Stand 2015; 29(37): 37-42.