Kasne komplikacije osteosintetskog materijala i koštanih implantanata – rendgenološka prezentacija

Originalni rad

Rade R. Babić, Marko Mladenović, Strahinja Babić, Katarina Babić, Nevena Babić, Aleksandar Jevremović

111–115

https://doi.org/10.5937/medrec2304111B

Kasne komplikacije osteosintetskog materijala i koštanih implantanata – rendgenološka prezentacija

Apstrakt

Osteosinteza je ortopedska procedura kojom se povezuju i učvršćuju fragmenti polomljene kosti žicom, pločicama, klinovima i drugim osteosintetskim materijalom i omogućuje nameštanje polomljenih fragmenata u anatomski položaj, stabilna funkcionalna fiksacija polomljene kosti i vraćanje aktivne funkcije polomljene kosti. Moguće su komplikacije usled narušene statike, arhitekture, zamora materijala, osteoporoze, atrofije kosti i drugog, a ogledaju se u prelomu i kidanju osteosintetskog materijala i veštačkih implantanata, luksaciji veštačkog zgloba, ispadanju implantanta iz ležišta ugradnje, njihovom odbacivanju i dr. Ove komplikacije se dijagnostikuju rendgenološkim pregledom. Cilj rada je da prikaže rendgenološke aspekte komplikacija posle osteosinteze i artroplastike. Materijal rada čine odabrani rendgenogrami sa kasnim komplikacijama posle osteosinteze i artroplastike sakupljeni višedecensijskim radom u struci i literarna saopštenja. Rezultati rada su prikazani slikovito. Zaključak je da rendgenološka slika komplikacija na osteosintetskom materijalu i veštačkim zglobovima je prepoznatljiva i zahteva još jedan operativni zahvat, kako bi se korigovala.

Ključne reči: rendgenologija, ortopedija, osteosintetski materijal, veštački zglob, komplikacije

Ceo tekst 

Literatura

  1. Babić RR, Mladenović M, Jovanović V, Srećković V, Mladenović D, Babić S, Babić N, Anđelković ZV. Rendgenološko-klinički aspekti preloma kostiju skočnog zgloba. Apollinem Medicum et Aesculapium 2019; 17(2): 16–20.
  2. Mladenović SD, Mladenović DM, Micić DI, Babić RR, Anđelković RZ, Todorović RZ, Srećković MV. Trohanterni prelomi – faktori rizika, biomehanika i metode lečenja, revijalni prikaz. Apollinem Medicum et Aesculapium 2014; 12(4):1–6.
  3. Babić RR, Mladenović M, Mladenović D, Babić S, Marjanović A, Pavlović D, Anđelković Z, Todorović Z, Srećković V. Kostolom trohanternog masiva – rendgenološko-klinička slika. Apollinem Medicum et Aesculapium 2014; 12(4):7–18.
  4. Mladenović D, Kutlešić K, Mladenović M, Jovanović V, Babić R, Babić N, Srećković V, Anđelković ZV, Anđelković Z. Prelom skočnog zgloba – tipovi, biomehanika i lečenje, revijalni prikaz. Apollinem Medicum et Aesculapium 2019; 16 (2):35–43.
  5. Mladenović DM, Micić ID, Karalejić S, Milenković S, Jovanović V, Mladenović DS, Stoiljković PM, Anđelković ZR, Milenković T. Bifokalni prelomi dijafize tibije i njihovo lečenje – naša iskustva. Apollinem Medicum et Aesculapium 2013; 11(3):23–29.
  6. Milenković S: Prelomi kuka. Niš: “Overprint” – Niš; 2011.
  7. Mitković M. Spoljna fiksacija u traumatologiji. Niš: Prosveta; 1992.
  8. Petković S, Bukurov S. Hirurgija. Beograd/Zagreb: Medicinska knjiga; 1987.
  9. Smokvina M. Klinička rendgenologija kosti i zglobovi. Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti; 1959.
  10. Babić RR. Filmoteka. 2022.